دورهمی

دورهمی

نحوه عضویت همراه اول  ارسال۱۰ به۳۰۸۸۵

نحوه غیرفعالسازی همراه اول  ارسالOFF به۳۰۸۸۵

نحوه فعالسازی ایرانسل:

با ارسال ۱  به ۳۰۸۸۵

نحوه غیر فعالسازی ایرانسل:

با ارسالL  به ۳۰۸۸۵

اطلاعات مسابقه

 جوایز قرعه کشی مسابقه دورهمی

جوایز قرعه کشی

مدت زمان مسابقه دورهمی

مدت زمان برگزاری

نحوه شرکت در مسابقه دورهمی

نحوه شرکت در مسابقه

نحوه عضویت همراه اول ارسال10 به30885
نحوه فعالسازی ایرانسل:
با ارسال 1 به 30885


نحوه غیرفعالسازی همراه اول ارسالOFF به30885
نحوه غیر فعالسازی ایرانسل:
با ارسالL به 30885

برندگان مسابقه

برندگان این مسابقه مشخص نشده اند